như tiêu đề a e nào gặp qua xin giúp. máy vẫn lên màn bình thường, chỉ chớp trắng.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]