HTC One Dual Sim 802w (Europe) Android 5.0.2 Lollipop
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

M7C_DUG – Device ID: HTC 802w
Networks: Dual Sim W-CDMA/GSM
MID: PN0771000, PN0772000
Region: China, Russia, Europe

HTC One 802w (x.xx.401.x)RUU (Android 4.4.3):
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Click to expand...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]