Nhận máy treo logo

flash rom các kiểu faild, k vào recovery 3e hay cwm đ

repaid emmc faildngó quanh nhà k còn ổ em nó, liều múc của n7100 sang done

chân thì làm ẩu quá, đứt hết còn sót 3 em à

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]