Trong file setup k có,a e nào có cho e xin,đang cần gấp cứu e galxy J

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]