Thông Tin Samsung S5 G900T 5.0 Root / Unlock / Tiếng Việt ok

Việt Hóa G900T Trên Nền Rom Stock Ổn Định Ít Hao Pin

G900T 5.0 Được Root Sẵn Cho AE Tiện Hack Mod Game

Rom Được Build Tar Nạp Qua Odin An Toàn Tuyệt Đối...​
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]