Các bác giúp em với. em flash con x2-01 bằng ATF mãi không được
qua tool thì ok.em chạy bản 08.70[-X


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]