như tiêu đề a/e nào có cho mình vs nha. cứu máy. lỡ tay làm chết

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]