File OK read máy mới . phòng thủ cho AE khi cần . Fila chia là 9 pass AE tải về nối vào rồi giải nén chơi bằng tool . Nhanh tay nhé kẻo link die lại tiếc
( Pass 9 = Xu nhé )

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] (1)
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] (2)
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] (3)...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]