Tình hình là em nhận con ip4s treo máy restore lại thì báo lỗi 4013 anh em có gặp qua xin chỉ gíup


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]