một số máy nước ngoài về VN thì không có file tiếng việt thì buộc lòng anh em phải VH để người dùng để dùng
tool thì thúc linh anh em lên google nha hỗ trợ thì win 7 -8
yêu cầu máy phải được root ,còn root thì anh em đã biết không nói thêm
apk ta rút từ trong máy ra nha hay rút từ file gốc TAR gì đó tuỳ anh em
từ điển thì anh em làm VH thì biết
bắt đầu
các apk anh em copy vào INPUK_APK làm theo hình

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

xong anh em chọn C lấy apktool nha theo hình dưới

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
xong ta
IF tất cả apk trên menu tool
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

sau khi fof xong
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
xong ta chon menu 3
xã các apk
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
tiếp chọn menu 4
chép từ điển vào apk

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
menu
5 đóng gói apk tức buil lại

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

sau khi đóng gói xong tiếp tục
menu 6 kiểm tra apk buil lỗi nếu có lỗi thì anh em tiếp tục menu 7 để fix lỗi nha fix lỗi thì anh em copy dán vào theo trình tự nha
sau khi fix lỗi xong tiếp
menu 8 chép RES apk đã VH
chép xong
menu 13 để quay lại menu chính
copy các apk VH từ OUTPUK_APK vào SYTEM của tool
chép xong chọn
menu 9 chép các apk vào phone
cám ơn sự hỗ trợ từ anh chung để em VH thành công
anh em nào biết thì đừng gạch đá gì tội nghiệp em
chỉ nhận thank và khích lệ từ anh em
chúc anh em thành công
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]