[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Root trước[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
-------------------------- 6-1-2014_9-26-14 --------------------------
Selected model: I9300
Selected port: COM110 Z3X BOX Serial Port
Selected port speed: 115200
Searching ADB device...
Please, allow USB debugging on phone... OK
Reading phone info...
Model: GT-I9300
Android version: 4.3
Product code: Not Active
Phone version: I9300BUUGMJ3
PDA version:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]