SigmaKey 2.09.03 Qcom: Direct unlock
CT_ZTE_3GPhone_Diag_Interface (COM119), Provider: ZTE Corporation, Driver ver.: 5.2088.1.1, Date: 20-Jun-12, USB\VID_19D2&PID_0398&REV_0231&MI_00
Version: CT_CN_P865F03V1.0.0B05,
Firmware: 8X25-SSNSKQLYM-1050
Date: Dec 29 2012 10:10:57, Nov 26 2012 21:00:00, SSNSKQLY
IMEI: 860331000981298
Bluetooth address: 377703A8DFF8
Security area saved to "C:\Users\User\Documents\SigmaKey\security backup\860331000981298_8X25-SSNSKQLYM-1050.skb"
Unlocking phone...Done...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]