Hot LG G3 F400K Lock McAfee fix ok ^^ không tháo máy

Nhận máy trong tình trạng bị khóa mã Mcafee, khởi động bắt nhập mã pin
Fix lock vĩnh viễn, sau khi fix máy sẽ sử dụng bình thường không bị lock lại
Vào download mode để flash rom bình thường không bị chặn download mode disabled by kill switch
imei nguyên gốc không bị thay đổi...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]