Nạp Tiếng Việt I9000 vào treo nên phải về gốc VH thôi
File dump system nha!
Nguồn: nhatranggsm.vn
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]