Kiếm nát GOOGLE từ CHINA qua đến bên NGA
Toàn ra ROM DESIRE V, OR T328W ko,, ae ai có ROM SHIP HELP ME.....
Dòng PRIMODS [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Thông số đây :
c:\adb>fastboot getvar all
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloade
(bootloader) version-baseband:
(bootloader) version-cpld: Non
(bootloader) version-microp: N
(bootloader) version-main: 1.6
(bootloader) serialno: HT39WTV
(bootloader) imei: 35574205066
(bootloader) product: primods
(bootloader) platform: HBOOT-7
(bootloader) modelid:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]