như tiêu đề nokia 301 cắm sạc báo usb đã làm đủ mọi cách nhưng vẩn ko dc, mong ae hướng dẩn giúp, thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]