mic
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
không sạc được
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
nguồn ;sưu tầm


Bài viết sai Box . Đã move
- nokia X , XL , X2 cho sang Box LUMIA nhé bạn


- - - Updated - - -

thanks mos đã remove giúp nần sau em sẽ để ý hơn.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]