sau bao ngày repair boot chích testpoint dump 2g Write imei 00xxx rồi em nó cũng thành công về đôi của anh , ông trời cũng không phụ lòng người cảm ơn những tình ju luôn đi bên tôi [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
p/s mọi người dùng cáp thường vẫn ok ko cần những cáp p999 hay 910k .
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM42
Selected model: xxx
Reading info...OK
Mode: Normal
Model ID: AAAAANAZ* ÿh°
Firmware compiled date: Oct 10 2013
Firmware compiled time: 16:00:00
Firmware released date: Oct 25 2013
Firmware released...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]