sau bao ngày repair boot chích testpoint dump 2g Write imei 00xxx rồi em nó cũng thành công về đôi của anh , ông trời cũng không phụ lòng người cảm ơn những tình ju luôn đi bên tôi [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
p/s mọi người dùng cáp thường vẫn ok ko cần những cáp p999 hay 910k .

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
và em nó đã thành công.

Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM42
Selected model: D800
Reading info...OK
Mode: Normal
Model ID: AAAAANAZ* ÿh°
Firmware compiled date: Oct 10 2013...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]