• 520 lumia error unable to find a bootable option free solution

cho anh em có máy test​
Lumia 520 ERROR Unable to find a bootable option > fix ok
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


anh em có máy test ,nhận solution fix ok = inbox,sau khi test song post lại đây
Solution fix nhanh như điện[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Ngừng Share sau 3 ngày
Thank all...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]