Anh em nào có fileYestel Q555 cho em xin cám ơn nhiều.
Thông tin

Internal version: SPRD3
Boot downloaded.
Start boot please wait a moment....
Spreadtrum Boot Blo~
CPU TYPE:SC6531 [65310001]
FLASH ID: 00C2002500380000
Flash Type: SF_MX25U12835FZNI_10G
Size:0x1000000(16MB

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]