nhận cây 1280 bị mất imeil,đã thay cặp khác vào và flash lại ok nhưng cứ bấm nguồn là kim nhích len 0.1 và đứng im luôn,mài mò nãy giờ thay dao động,tụ to gạt bỏ tụ BSI,test màn zin khác nhưng vẫn chưa được ,mong được sự giúp đỡ
log nó nè em chạy băng hwk
Trích dẫn:

If used non Auto-Ignition cable, press Power-On button
IF_SBL: XGOLD110, Ok
IF_EBL: Default_RAM_Bootloader 10.19, Mode: CC
BAUD_R: 921600
FL_ID : 2000C088, Numonyx M58WR064KU 64Mb
ShutDown Done
Rebooting Mobile
1st Boot Err: Bad Resp DCT3, 00 D3 5
Cannot Detect Mobile Brand
If used non Auto-Ignition cable, press Power-On button
IF_SBL: XGOLD110, Ok
IF_EBL: Default_RAM_Bootloader 10.19, Mode: CC
BAUD_R: 921600
FL_ID : 2000C088, Numonyx M58WR064KU 64Mb
MCU FLASH BUNDLE: rm647_007.000
Flash File: hw_b2_rm647_r07.000.fls
Erase Area: 0x00800000 - 0x00A0FFFE, Erased: 00:27
Write Area: 0x00800000 - 0x00A0FFFE, Written: 00:34
Erase Area: 0x00C60000 - 0x00EAFFFE, Erased: 00:30
Write Area: 0x00C60000 - 0x00E5A37E, Written: 00:32
Erase Area: 0x00FFC000 - 0x00FFFFFE, Erased: 00:00
Write Area: 0x00FFC000 - 0x00FFC03E, Written: 00:00
PPM FLASH BUNDLE: rm647_007.00mr
Flash File: hw_b2_rm647_007.00mr.fls
Erase Area: 0x00210000 - 0x0045FFFE, Erased: 00:30
Write Area: 0x00210000 - 0x00328AFE, Written: 00:20
CNT FLASH BUNDLE: rm6470_nai07.00mr
Flash File: hw_b2_rm6470_nai07.00mr.fls
Erase Area: 0x00EB0000 - 0x00F7FFFE, Erased: 00:10
Write Area: 0x00EB0000 - 0x00EFB43E, Written: 00:05
Flashing Done: 03:21
ShutDown Done
All Done, Time: 03:25


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]