có thể có 1 số a e đã có sài tool này rồi ,e chỉ port lên cho có data thôi nhe,a e nào có rồi xin đưng ném gạch đá, nhưng tool này cũng rất khó kiếm lắm đó
Link:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

-tks,max điểm,cm,pass vào inbox

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]