sáng sớm ,có em sinh viên chạy vào bảo hôm qua em chạy lạy phần mềm cho máy,giờ nó không lên nguồn \/ .qua kiểm tra sơ bộ thì em nó đã mất boot .
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]