Free Rom Tiếng Việt HTC Titan X310E Cho AE Chưa Có
Điều Kiện HSPL trước khi úp nhé AE Tìm Cụ Google Là Có Tất Cả
Rom Được Build Tiếng Việt Khi Bật Máy Mật Định Tiếng Việt Sẵn

...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]