Anh em có file root con này share mình với mình đang cần gấp với

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]