Như tiêu đề em có con 520 lên nokia treo, có lúc lên vào được menu nhưng treo luôn bỏ vào hộp chạy đến 45% báo lỗi anh em xem log rồi giúp em với ạ. thank all a e
Windows Phone 8 Flashing Started
Loading Flash Files Please Wait...

================================================== ====
Windows Phone 8 Lumia Flasher
================================================== ====

If the Phone is ALIVE
1. Power On the Phone and Connect it to the USB Port

If the Phone is DEAD
1. Connect Phone to the USB Port
2. Press and Hold the VOLUME DOWN and POWER Buttons
3. Wait until the Phone Vibrates Shortly...
4. Stop Pressing the Buttons...
================================================== ====

Version: 1.1.1.3
Product Code: 059S357
Module Code: 0205435


Boot Flash Mode Successful...


Phone Info Query Start...
Blocks Returned: 0x07 Blocks
Block ID 0x01 : 00241000
Block ID 0x02 : 00240000
Block ID 0x03 : 00E74000
Block ID 0x05 : Nokia.MSM8227.P6036.1.2
Block ID 0x0D : 0001
Block ID 0x0F : 0301010100000101FF
Block ID 0x10 : 0100030000
Checking SD Card Size...
Card Size: 0x00000000
Checking Platform Security Status...
Platform Secure Boot Status: Active
Secure FFU EFUSE Status: Active
Debug Status: Active
RDC Status: Not Active
Authentication Status: Not Active
UEFI Secure Boot Status: Active
Checking Secure FFU Mode...
Secure FFU Mode : SYNC + ASYNC
Query Flash App Information...
Flash App Information: 02010C011700
UEFI App: FLASH APP
Flash App Protocol Version: 1.12
Flash App Implementation Version: 1.23
Query ROOT KEY HASH...
ROOT_KEY_HASH: F771E62AF89994064F77CD3BC16829503BDF9A3D506D3FACEC AEF3F808C868FD


Sending Image Signatures...
Image Signatures Accepted!
Erasing Data Partition...
Data Partition Erased Successfully
Fixing Partitions...
Preparing Buffers for DATA LOOP...
Allocating System RAM OK!
Start Sending DATA BLOCKS...
ERROR: DATA BLOCK REJECTED at 0x1ED80000
Check your Flash File and Phone Connection
ERROR: Flashing Failed!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]