Thông Tin Tiếng Việt Galaxy S5 Mini G386T (T-Mobile) ok

Việt Hóa G386T Trên Nền Rom Stock Ổn Định ít hao Pin

Rom G386T Được Root Sẵn Cho AE Tiện Hack Mod Game

Rom G386T Build Tar Nạp Qua Odin An Toàn Tuyệt Đối

Hard Reset Galaxy S5 Mini G386T
Không Mất Tiếng Việt


...​
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]