Galaxy S5 Mode G900D(SC-04F) Done...!
File Unlock : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Platform: Samsung Android
Selected port: COM9
Selected model: SC-04F
Detected phone model: SC-04F
Firmware compiled date: Tue Jun 24 17:30:08 KST 2014
PDA version: SC04FOMU1VNF9
CSC version: SC04FDCM1VNF9
SW version: SC04FOMU1VNF9
Phone IMEI: 351889061465192
Phone SN: R38F500JWXF...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]