pan 206 mất đèn màn hình nóng ran con diot trong mạch đèn, làm tớ làm lui thay toàn bộ mạch đèn không được và cuối cùng remove con c2407 lắp vào diot vào done
pan này mang tính chất chia sẻ nên không lấy gạch đá dưới mọi hình thức. hjjhj


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]