em đã tập cả tháng việt hoá nhưng vẫn chưa đâu vào đâu . nay mượn được con Lenovo Ver 4.3 muốn nhờ AE chỉ dẫn việt hoá . ai có thể qua teamview giúp em không . APP gốc em lấy từ phone ra đây .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]