Start Unlocking Proccess...
Reading Phone Info...
Model: SM-N915A
Customer Code: ATT
S/W version: N915AUCU1ANK2
UID: CR200DA3AD89BC1
IMEI: 35507206070358
SN: R38FC0NLMQW
MSL Authentication Enter:
Server Calculating MSL...
Checking MSL Code: OK
Authentication AK... OK
MSL Authentication Leave
Unlocking...
Phone is unlocked! If still ask for code, enter 00000000 !
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]