Tool hỗ trợ chép CH PLay (market) cho Android Phone mặc định NSX không có, thường các máy ở thị trường Trung Quốc.

YÊU CẦU MÁY ĐÃ ROOT
- Phiên bản mới 2.0 có thay và tối ưu 1 số lệnh
- Thêm màu ghi chú cho bắt mắt


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Có...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]