Thông Tin Galaxy S5 G9006V 5.0 Tiếng Việt CH PLAY ok

Việt Hóa Trên Nền Rom Stock 5.0 Ổn Định ít Hao Pin

Xóa Bỏ Tất Cả App China Không cần Thiết

Cài CH PLay Galaxy S5 G9006V Mật Định Không Có

Root Galaxy S5 G9006V Cho AE Tiện Hack Game

Rom Được Build Tar Nạp Qua Odin An Toàn Tuyệt Đối

Hard Reset Galaxy S5 G9006V Không Mất Tiếng Việt
...​
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]