File Full + File Fix Octupus :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Log fix 3G,4G ...Done

Platform: Samsung Android
Selected port: COM47
Selected model: SGH-I317
Reading info...
Mode: Normal
Firmware compiled date: Nov 11 2012
Firmware compiled time: 08:00:00
Firmware released date: Jan 17 2013
Firmware released time: 19:12:32
SW Version: M9615ACEHWMAZD17515030
Send SPC...
SPC send successfully
Writing QCN...
Writing NV items...
NV items write successfully
Writing NV SIM1...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]