Loa ngoài bình thường loa trong nghe nhỏ tí gần như la không nghe thấy mình đã lắc U cái mà vẫn không thây thay đổi gì mong mọi người giúp đỡ xin cám ơn mọi người.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]