ROOT 4.4.2 I537UCUCNE3 (4.4.2) tool : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
1. Phone must be powered on.
2. Type *#0808# and choose DM + Modem + ADB.
3. Reboot phone.
4. Connect USB cable, install drivers.
5. Select diagnostic port in port settings.
6. Press "Unlock" button.

[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]