chỉ cho em chân để chạy phần mềm chân nào là :txd2,rxd,rxd,clk,vbus, để em che cap...em down schematic nhung không thay phần này..


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]