tình hình máy k bị rơi mở nguồn lên nokia rồi trắng màn FLASH báo lỗi thế này các bác sem giúp


SIMLOCK_TYPE : PA_SL1
SIMLOCK_TEST : FAILED
> Try to "Direct Unlock SL1/SL2"
SECURITY_TEST : FAILED
> Try SX4 "PM AUTH"
> Then Write PM 1 and 309
Phone NOT detected..


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]