Tiếng Việt Note II N719,Cài CH Play Note II N719 ok
Việt Hóa Trên Nền Rom stock 4.1.2 ổn Định ít Hao Pin
Cài CH-Play...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]