Khách tự vọc vạch treo logo.Nạp lại cho nó xong lại bị invalid imei.Bụp cho nó 1 phát nữa và em nó đã tỉnh
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]