1)DOWNLOAD FILE [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
2)Giải nén ra DESKTOP
3. Kiếm cái thẻ 2G hoặc lớn hơn đút vào đầu đọc thẻ dắt vào cổng usb PC/Laptop
4)Mở file Diskdump2.exe
5)Chọn GENERIC STORAGE DEVICE...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]