Galaxy S4 Docomo SC-04E Unlock Sim + Tiếng Việt 4.2.2 ok


-Unlock sim ok by Octopus + Rom 4.2.2 Tiếng Việt Ok

-Edit trên rom stock

-Hard reset không bị mất tiếng việt

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Welcome to Octoplus/Octopus Box Samsung software version 1.9.2-----------------------------------------------------------------------------------

To connect SC-01C phone you have to perform the following steps:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]