hết xanh màn thì cảm ứng k bấm đ, máy nóng như lò nung, 5 phút tắt nguồn

làm con trong hình , thay thế nhé ace
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]