[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ĐÃ UP RÔM TIẾNG VIỆT BÁC NÀO BIẾT XIN GIÚP


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]