SAMSUNG S3 T999L 4.3 UNLOCK OK BY Z3X:

T999L 4.3 Rooted:

Anh em nạp auto root của T999 Done:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Selected model: T999L

Selected port: COM108 SAMSUNG Mobile USB Serial Port

Selected port speed: 115200

Searching ADB device...

Please, allow USB debugging on phone...

Please, allow USB debugging on phone... OK

Reading phone info...

Model: SGH-T999L

Android version: 4.3

Product code: SGH2T999ZWATMB

Phone...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]