Như tiêu đề đâng gặp 1 e a sha 200 mất đèm màn hình kiểm tra áp theo hình bác phú thì mất vled 13v. đã thấy L2401, V2401, V2400, nhung L2402 vẫn không có áp 13v. bác nào làm qua rùi giúp e 1 tay ạ. thanhks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

- - - Updated - - -

các bác vào giúp e1 tay với ạ
Ảnh đính kèm
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] (157 Bytes)
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]