Nhận máy mất nguồn

khách nói đang chơi game ngỏm

nhận giá ok

thay ic nguồn mới lên xài tý tắt

lọ mọ remove con C trong hình done

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]