em đã thay 3 con trở ở bên FA rồi mà vẫn không hết.
bác nào có giải pháp chỉ em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]