Cắm usb máy tính nhận Driver Zeus hoặc Qualcomm OK
...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]